Lộ trình học từng bước & định hướng kiếm đạt 1000$/tháng